Abstract

Kun få variable har en direkte betydning for livstilfredshed

Flydende intelligens får mindre betydning med alderen

Negativ affekt har negativ betydning for livstilfredsheden gennem hele livet

Introduktion

Subjektiv velvære (SWB) konceptualiseres som bestående af kognitive og emotionelle komponenter.

Dette studie bruger SWLS (Satisfaction With Life Scale) til vurdering af SWB

CH: Meget statistik – for punchlines se konklusion 😉

Prædiktorer for Subjektiv Velvære (SWB)

Demografiske variable har en meget lille betydning (den er der dog) 8-15%

Genetik har en langt større betydning: optil 50%

Positiv og negativ affekt bruges som det emotionelle komponent i SWB

Depression og angst er negative prædiktorer for SWB

Opfattet helbred er tidligere vist som positiv prædiktor for SWB

Få studier har vist alder som prædiktor for SWB

Høj alder korrelerer med mindre negativ affekt

Værdi-som-en-moderator model

I denne model har for de personlige værdier stor betydning for SWB

   • Hvis værdierne (behov) tilfredsstilles → Højere SWB

Flere fund peger på, at værdier ændre sig over livsforløbet

Ældre sætter større pris på emotionel betydning end langsigtede mål

   • Fokuserer mere på emotionelle aspekter i forhold til oplevelser
   • Emotionsbaserede coping-mekanismer
   • Tilfredstillende sociale kontakter
   • Bedre til at regulere egne emotioner

Hvor unge og midaldrende voksne vil ændre dem selv og præstere bedre – vil ældre ikke lave om på noget.

Intelligens og velvære

Generel intelligens er en unik prædiktor for SWB

Højere kognitive funktionsniveau leder til større engagement i omgivelser, hvilket medfører en større emotionalitet

Dette studie antager at flydende intelligens har større betydning for ung og midaldrende end for ældre

Antager også at krystalliseret viden er en bedre prædiktor for SWB for ældre end unge og midaldrende

Det nærværende studie

Studiet vil først vise at SWLS måler samme latente konstrukt (SWB) på tværs af aldersgrupper

Senere vil man bruge faktoranalyse til at finde de enkelte variable som korrelerer

Studier vil for det andet vise hvilke forskelle i prædiktorer der er i løbet af et liv

Metode

Deltagere

818 deltagere

3 sessioner på ca. 2 timer

Ingen demente velkomne

Alle ved godt helbred

Materialer

Spørgeskemaer

SWLS – Livstilfredshed

Neuroticisme (IPIP)

Depression (CESD)

Ængsteligt personlighedstræk (STAI)

Positiv og negativ affekt (PANAS)

Selvrapporteret helbred (8 spørgsmål)

Flydende intelligens (Matrix Reasoning, Shipley Abstraction, Letter Stes)

Krystalliseret intelligens (WAIS-II Vocabulary Subtest, Woodcock-Johnson picture vocabulary test

Model fit

Statistisk jeg ikke forstår – men betyder at de måler det samme konstrukt på tværs af aldersgrupper

Resultater

Invarians i alder for SWLS

Statistisk jeg ikke forstår – men betyder at de måler det samme konstrukt på tværs af aldersgrupper

Faktoranalyse for alders invarians for latente variable prædiktorer

Faktoranalysen finder 4 faktorer:

Gc faktor: Krystalliseret intelligens – viser ingen effekt

Negativ affekt faktor

Gf faktor: Flydende intelligens – effekt ændrer sig over tid

Helbredsfaktor

Varierer prædiktorer for for livstilfredshed på tværs af alder?

Diskussion

Helbred viste sig ikke at have betydning for SWB

Konklusion

Negativ affekt korrelerer med lav SWB

Flydende intelligens tilskrives større betydning i ungdom og “midt-alder” for høj SWB

Helbred og krystalliseret intelligens er ikke signifikante prædiktorer.

Litteraturliste

Siedlecki, K. L., Tucker-Drob, E. M., Oishi, S. & Salthouse, T. A. (2008). Life satisfaction across adulthood: Different determinants at different ages? The Journal of Positive Psychology, 3(3), 153-164. https://doi.org/10.1080/17439760701834602